Akcjonariat

Kapitał zakładowy dzieli się na 63.300.102 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

  • 17.210.000 akcji serii A, uprzywilejowane w zakresie prawa głosu (na każdą akcję przypadają dwa głosy),
  • 5.246.000 akcji serii B, nieuprzywilejowane, wprowadzone do obrotu na NewConnect,
  • 14.970.666 akcji serii C, nieuprzywilejowane, wprowadzone do obrotu na NewConnect,
  • 1.700.000 akcji serii D, nieuprzywilejowane, wprowadzone do obrotu na NewConnect,
  • 24.173.436 akcji serii E, nieuprzywilejowane, wprowadzone do obrotu na NewConnect.

Struktura akcjonariatu spółki wg % posiadanych głosów na Walnym Zgromadzeniu

Struktura akcjonariatu wg % udziału w kapitale zakładowym