Raporty bieżące

07.02.2024

Raport bieżący mr 1/2024:

Spółka Remedis SA z siedzibą w Poznaniu ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powzięto wiadomość o wypowiedzeniu przez Autoryzowanego Doradcę - spółkę INC SA - umowy o pełnieniu funkcji Autoryzowanego Doradcy ze skutkiem na 31 stycznia 2024 r., z uwagi na brak faktycznej możliwości sprawowania funkcji Autoryzowanego Doradcy w sytuacji braku reprezentacji Emitenta.

15.12.2023

Raport bieżący nr 13/2023:

Spółka Remedis SA z siedzibą w Poznaniu ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, że 14 grudnia 2023 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA podjął uchwałę nr 1388/2023 w sprawie upomnienia Emitenta.

22.09.2023

Raport bieżący nr 12/2023:

Spółka Remedis SA z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 21 września 2023 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA podjął uchwałę nr 1014/2023 w sprawie upomnienia Emitenta.

09.08.2023

Raport bieżący nr 11/2023:

Remedis SA (dalej „Spółka”) informuje, że 9 sierpnia 2023 r. wpłynęły do Spółki rezygnacje Krzysztofa Nowaka i Mieczysława Nowakowskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 9 sierpnia 2023 r.

27.06.2023

Raport bieżący nr 10/2023:

Zarząd Remedis SA informuje, iż 27 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Remedis SA powołało Panów Krzysztofa Nowaka i Mieczysława Nowakowskiego w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.

27.06.2023

Raport bieżący nr 9/2023:

Zarząd spółki Remedis SA ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 czerwca 2023 r. wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

01.06.2023

Raport bieżący nr 8/2023:

Zarząd spółki Remedis SA przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA spółki na dzień 27.06.2023 r. wraz z projektami uchwał i innymi załącznikami.

25.05.2023

Raport bieżący nr 6/2023:

Zarząd Remedis SA informuje, że wyznaczył nowy termin publikacji raportu rocznego za 2022 r. na dzień 31 maja 2023 r.

20.05.2023

Raport bieżacy nr 05/2023:

Zarząd Remedis SA (dalej "Spółka") informuje, że 20 maja 2023 r. wpłynęła do Spółki dwustronnie elektronicznie podpisana umowa z 19 maja 2023 r. o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2022 i 2023 z FEHU Global Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Ww. podmiot został wybrany do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego uchwałą nr 2 Rady Nadzorczej Spółki z 16 maja 2023 r.

07.05.2023

Raport bieżacy nr 03/2023:

Zarząd Remedis SA informuje, że wyznaczył nowy termin publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2023 r. na dzień 12 maja 2023 r.

  • Strona 1 z 27
  • >
  • >>