Wybrane dane finansowe 2017

Wybrane dane finansowe 2017 (tys. zł)
Przychody netto ze sprzedaży 724,7
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -637,5
Zysk (strata) brutto -549,7
Zysk (strata) netto -566,5
Aktywa razem 14 513,1
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 268,1
Zobowiązania długoterminowe 6 777,8
Zobowiązania krótkoterminowe 1 311,9
Kapitał własny 6 245,0
Kapitał zakładowy 6 330,0