Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

W lipcu 2010 roku spółka Remedis SA podpisała Umowę o dofinansowanie w ramach działania 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Przedmiotem Umowy jest udzielenie Remedis SA dofinansowania na realizację Projektu „Doradztwo przygotowujące przedsiębiorcę do pozyskania inwestorów zewnętrznych o charakterze udziałowym”.

Odnośniki do instytucji powiązanych z realizacją projektu:

Unia Europejska

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości