Raporty bieżące

30.09.2010

Autoryzacja obligacji na Catalyst

Raport bieżący nr 2/2010:

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 29.09.2010 r. Zarząd GPW podjął uchwałę nr 963/2010, na podstawie której Zarząd Giełdy postanowił o przyznaniu autoryzacji na Catalyst dla 4.265.295 (czterech milionów dwustu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu pięciu) obligacji imiennych serii AL4 spółki REMEDIS S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i terminie wykupu 2 lipca 2012 r., oznaczanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLREMDS00013", rejestrowanych w systemie informacyjnym Catalyst pod nazwą skróconą "REM0712".