Raporty ESPI

18.10.2017

Raport bieżący nr 11/KNF/2017:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 6/2017 z 23 czerwca 2017 r., 7/2017 z 28 lipca 2017 r., 9/2017 z 29 września 2017 r. oraz 10/2017 z 16 października 2017 r. zarząd Remedis SA "Emitent" informuje, iż strony prowadzące negocjacje dotyczące transakcji nabycia przez Emitenta udziałów spółki prowadzącej działalność w zakresie usług opieki nad osobami starszymi w ich miejscu zamieszkania, ustaliły nowe terminy warunków oferty, o której mowa w ww. raportach.

16.10.2017

Raport bieżący nr 10/KNF/2017:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 6/2017 oraz 9/2017 zarząd Remedis SA "Emitent" informuje, że spełniony został przez zbywcę drugi warunek oferty nabycia przez Emitenta udziałów spółki prowadzącej działalność w zakresie usług opieki nad osobami starszymi w ich miejscu zamieszkania w zakresie uzyskania przez zbywcę zgody organów korporacyjnych na przeprowadzenie transakcji.

29.09.2017

Raport bieżący nr 9/KNF/2017:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2017 z 23 czerwca 2017 r. zarząd Remedis SA "Emitent" informuje, iż strony prowadzące negocjacje dotyczące transakcji nabycia przez Emitenta udziałów spółki prowadzącej działalność w zakresie usług opieki nad osobami starszymi w ich miejscu zamieszkania, ustaliły nowy termin drugiego warunku oferty, o której mowa w ww. raporcie.

11.08.2017

Raport bieżący nr 8/KNF/2017:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Remedis SA informuje, iż 11 sierpnia 2017 r. wpłynęła do spółki podpisana umowa pożyczki z podmiotem leczniczym.

28.07.2017

Raport bieżący nr 7/KNF/2017:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2017 z 23 czerwca 2017 r. w sprawie złożenia oferty nabycia udziałów, zarząd Remedis SA informuje o rozpoczęciu negocjacji warunków umowy sprzedaży.

23.06.2017

Raport bieżący nr 6/KNF/2017:

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Remedis SA z siedzibą w Poznaniu ("Emitent") niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej informację, że w dniu dzisiejszym złożył ofertę nabycia 13.333 udziałów spółki prowadzącej działalność w zakresie usług opieki nad osobami starszymi w ich miejscu zamieszkania ("Spółka") za kwotę 5,5 mln PLN.

02.06.2017

Raport bieżący nr 5/KNF/2017:

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%.

Zarząd Remedis SA przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Remedis SA w dniu 02.06.2017 r. oraz jednocześnie posiadających na nim co najmniej 5% w głosach:

04.05.2017

Raport bieżący nr 4/2017/KNF:

Podstawa prawna: Inne uregulowania.

Zarząd spółki Remedis SA przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA spółki na dzień 02.06.2017 r. wraz z projektami uchwał i innymi załącznikami.

09.03.2017

Raport bieżący nr 3/2017/KNF:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 5/2016 z 6 kwietnia 2016 r. zarząd Remedis SA informuje, że 9 marca 2017 r. dokonał przedterminowego wykupu obligacji serii FM1 na kwotę 1.150.000,00 zł, której termin wykupu przypadał na 31 marca 2017 r.

24.02.2017

Raport bieżący nr 2/2017/KNF

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Remedis SA przekazuje korektę raportu bieżącego nr 1/2017. Powodem korekty jest omyłka pisarska dotycząca wskazania przesłanki istotności przekazywanej w raporcie informacji.

  • Strona 1 z 5
  • >
  • >>