Podstawowe parametry emisji

Zasady emisji

Remedis SA może dokonywać emisji obligacji imiennych oraz na okaziciela, w przypadku gdy emisja dokonywana będzie poprzez rynek Catalyst.

Wartość emisji

Przewidywana wartość każdorazowej emisji wyniesie od 1 do 5 mln zł. Warunki poszczególnych emisji będą dostosowane do warunków rynkowych i oczekiwań klientów.

Wartość nominalna obligacji

Emitent dopuszcza następujące wartości nominalne obligacji: 1 zł, 100 zł lub 1000 zł

Sposób ustalania kuponu odsetkowego

Oprocentowanie może być zmienne, równe sumie stopy bazowej i marży lub stałe. Stopa służąca jako podstawa do wyznaczenia oprocentowania zmiennego to stopa dla jedno- (WIBOR1M), trzy- (WIBOR3M), sześcio- (WIBOR6M), dwunastomiesięcznych (WIBOR12M) depozytów złotowych, o okresie odpowiadającym okresowi odsetkowemu, publikowana na stronie WIBO serwisu Reuters, ustalona z dokładnością do 0,01 punktu procentowego. Remedis SA przyjmuje wartość kuponu na poziomie 10% w dwunastomiesięcznym cyklu rozliczeniowym.

Czas trwania

Model biznesowy Remedis SA i specyfika rynku skłaniają do utrzymania relatywnie krótkiego okresu do wykupu (24-36 miesięcy). W przypadku każdej emisji jej warunki będą podawane z wyprzedzeniem.