Wybrane dane finansowe 2016

Wybrane dane finansowe 2016 (tys. zł)
Przychody netto ze sprzedaży 738,3
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -691,6
Zysk (strata) brutto -649,5
Zysk (strata) netto -571,6
Aktywa razem 15 495,7
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 684,1
Zobowiązania długoterminowe 6 899,8
Zobowiązania krótkoterminowe 1 527,6
Kapitał własny 6 811,6
Kapitał zakładowy 6 330,0

Wybrane dane finansowe 2016 (.xls)