Raporty bieżące

16.06.2020

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Remedis SA w dniu 16.06.2020 r.

Raport bieżący nr 9/2020:

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Remedis SA w dniu 16.06.2020 r.

Zarząd jednocześnie informuje, iż ZWZA odstąpiło od rozpatrzenia punktu 5 porządku obrad („wybór Komisji Skrutacyjnej”) oraz nie podjęło uchwał w sprawie:
- podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wraz z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany § 5 ust. 1 statutu Spółki (pkt 15 porządku obrad),
- zmiany § 16 ust. 3 i 4 statutu Spółki (pkt 16 porządku obrad).

Podstawa prawna: §4 ust.2 pkt 6-9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

REMEDIS SA - Treść uchwał podjętych na ZWZA Remedis SA 16.06.2020 r.