Raporty okresowe

20.03.2018

Raport roczny za 2017 r.

Raport okresowy nr 2/2018:

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu raport roczny za 2017 r.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

REMEDIS SA - Raport roczny za 2017 r.

REMEDIS SA - Raport z badania sprawozdania finansowego spółki Remedis SA za rok 2017

REMEDIS SA - Sprawozdanie finansowe za 2017 r.

REMEDIS SA - Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego spółki Remedis SA za rok 2017

REMEDIS SA - Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2017 r.