Restrukturyzacja zobowiązań jednostek ochrony zdrowia (w udzielaniu finansowania)

Jedną z podstawowych przeszkód w funkcjonowaniu jednostek ochrony zdrowia są okresowe problemy z płynnością finansową. Kłopoty wynikają m.in. z opóźnień wypłat funduszy NFZ w stosunku do bieżących potrzeb zakupowych szpitali. Pracując zgodnie ze swoją podstawową misją, placówki zaciągają pożyczki na sfinansowanie działań.

Restrukturyzacja zobowiązań szpitala niejednokrotnie umożliwia dalsze funkcjonowanie jednostki. Ponadto obniża bieżące koszty obsługi zadłużenia poprzez uniknięcie odsetek ustawowych oraz kosztów komorniczych.

Proponowane przez REMEDIS SA rozwiązanie pozwala uniknąć ryzyka przejmowania zobowiązań ZOZ-u. Nasz produkt wymaga jedynie zabezpieczenia transakcji przez poręczenie spłaty wierzytelności. Poręczenie nie wpływa znacząco na bieżące wyniki finansowe JST. Jednocześnie – powyższy proces nie zamyka drogi do uzyskania środków z budżetu centralnego.

Etapy restrukturyzacji zobowiązań:

  • rozpoznanie potrzeb ZOZ-u: kwota i okres finansowania,
  • ocena zdolności finansowej ZOZ-u i jego organu założycielskiego,
  • uchwała organu założycielskiego w sprawie poręczenia za zobowiązania ZOZ-u,
  • nabycie przez Remedis S.A. wierzytelności ZOZ od wskazanych przez wierzycieli,
  • zbycie przez Remedis S.A. wierzytelności na rzecz banku,
  • umowa ZOZ/ bank: terminy i zasady spłaty nabytych wierzytelności,
  • poręczenie spłaty wierzytelności przez organ założycielski.

Remedis S.A. inicjuje kontakt ZOZ-u i jego organu założycielskiego z bankiem. Negocjujemy warunki nabycia i zbycia wierzytelności ustalając wysokości ewentualnych upustów oraz umorzeń.