Strategie rozwoju JST i strategie branżowe

Strategia jest długofalową wizją rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. Dokument jest niezbędny dla prowadzenia efektywnej polityki skutkującej wzrostem gosodarczym i zadowoleniem mieszkańców.

W ramach opracowywania strategii przygotowujemy dla Państwa:

  • diagnozę jednostki samorządowej tj. analizę społeczno-ekonomiczną,
  • analizę otoczenia konkurencyjnego tj. określenie pozycji jednostki w otoczeniu innych konkurujących z nią jednostek samorządowych,
  • zdefiniowanie wizji rozwoju,
  • zbiór analiz strategicznych, w tym np.: analizę SWOT, czyli silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń jednostki; analizę PEST uwzględniającą wpływ polityki, ekonomii, kwestii społecznych i rozwoju technologicznego na rozwój jednostki; inne analizy macierzowe pozwalające na dokładniejsze zbadanie wybranych zagadnień; bilans strategiczny pozwalający na wskazanie problemów do rozwiązania i wybór optymalnej drogi rozwoju (dysponujemy autorską zintegrowaną metodą analizy strategicznej),
  • zdefiniowanie misji oraz głównych celów strategicznych,
  • wskazanie listy programów do realizacji w przyszłych okresach.

Jesteśmy zwolennikami strategii partycypacyjnych. Nasze doświadczenie wnosi metodykę pracy, w tym metody koncyliacyjne przyśpieszające osiągnięcie porozumienia przez interesariuszy procesu przygotowania strategii.