Aktualności

Promesa dla jednego z wielkopolskich szpitali w kwocie 1,2 mln zł
01.09.2008

Remedis S.A. udzieliła promesy dotyczącej finansowania inwestycji dla jednego z wielkopolskich szpitali w kwocie 1,2 mln zł.

Udział w Konferencji Hospital Management
16.06.2008

Udział przedstawicieli spółki Remedis S.A. na II Miedzynarodowej Konferencji Hospital Management - Wyzwania 2008.

Udzielenie pożyczki ZOZ Powiatu Krośnieńskiego
06.05.2008

Udzielenie pożyczki finansowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatu Krośnieńskiego.

Umowa nabycia akcji Remedis S.A.
07.04.2008

W dniu 7 kwietnia 2008 r. została podpisana umowa nabycia akcji Remedis S.A.
Na tej podstawie Inwest Consulting S.A. nabył od spółki Eurofaktor S.A. 2.246 sztuk akcji imiennych serii C o łącznej wartości nominalnej 224.600 PLN. Nabyte akcje stanowią 10% w kapitale zakładowym i uprawniają do 10% w głosach ogółem w spółce Remedis S.A. Akcje zostały nabyte za cenę równą ich wartości nominalnej, tj. za kwotę 224.600 PLN.

Inwest Consulting S.A. jest spółką inwestycyjno-doradczą, od 1996 roku specjalizującą się w świadczeniu usług konsultingowych natury ekonomiczno-finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw. Od 2005 roku, wraz ze zmianą strategii działania spółki, Inwest Consulting S.A. nawiązuje współpracę ze spółkami z sektora MSP, których celem jest wprowadzenie akcji na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Mamy nowego partnera - Inwest Finance Sp. z o.o.
31.03.2008

Rozpoczęcie współpracy z Inwest Finance Sp. z o.o. w zakresie wspólnego świadczenia usług konsultingowych natury ekonomiczno-finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek im podległych.

Przygotowania do ubiegania się o certyfikat ISO
05.03.2008

Podjęcie działań wewnętrznych spółki w celu wypracowania żelaznych norm zarzą…dzania - rozpoczynamy przygotowania do ubiegania się o certyfikat ISO.

Oferta rozwiązań finansowych
03.02.2008

Oferta rozwiązań finansowych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego już na stałe w naszej firmie!

Posiedzenie Zarządu Spółki Remedis SA
03.01.2008

Posiedzenie Zarządu Spółki Remedis SA - podsumowanie działalności za rok 2007.

Konferencja: Szpitale niepubliczne
20.11.2007

Udział przedstawicieli Spółki Remedis SA w Konferencji "Szpitale niepubliczne - alternatywa czy partner dla szpitali publicznych?"

Podpisanie umowy ze Starostwem Powiatowym w Górze
29.10.2007

Podpisanie umowy ze Starostwem Powiatowym w Górze - krótkoterminowe finansowanie.