Raporty bieżące

22.02.2011

Raport bieżący nr 12/2011:

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 21.02.2011 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

18.02.2011

Raport bieżący nr 11/2011:

Zarząd spółki informuje, iż w dniu 18 lutego 2011 r. została podpisana umowa pożyczki z zakładem opieki zdrowotnej będąca wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

14.02.2011

Raport bieżący nr 9/2011:

Zarząd spółki Remedis SA informuje o stopniu realizacji prognoz opublikowanych w Dokumencie Informacyjnym przygotowanym w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu w ASO prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA akcji serii B, akcji oraz praw do akcji serii D.

28.01.2011

Raport bieżący nr 8/2011:

Zarząd Remedis SA informuje, iż w dniu 27 stycznia 2011 r. akcjonariusz Remedis SA - KLN Investments Sp. z o.o. powołał - na podstawie par. 16 ust. 3a Statutu Spółki Remedis SA - w skład Rady Nadzorczej emitenta Pana Imre Roberta Pukhely.

26.01.2011

Raport bieżący nr 7/2011:

Zarząd Spółki informuje, że Zarząd GPW uchwałą z dnia 25 stycznia 2011 r. postanowił:

25.01.2011

Raport bieżący nr 6/2011:

Zarząd Spółki Remedis S.A. przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ spółki na dzień 21.02.2011 r. wraz z projektami uchwał i innymi załącznikami.

24.01.2011

Raport bieżący nr 5/2011:

Zarząd Remedis S.A. informuje, że Zarząd GPW uchwałą nr 102/2011 z 21 stycznia 2011 r. dokonał autoryzacji na Catalyst obligacji imiennych serii AU1, AX1 i AY1 spółki Remedis S.A.

24.01.2011

Raport bieżący nr 4/2011:

Zarząd Remedis S.A. informuje, że w dniu 24 stycznia 2011 roku objęta została emisja obligacji serii BB1 spółki Remedis S.A.

24.01.2011

Raport bieżący nr 3/2011:

Zarząd Remedis S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, ze raporty okresowe w roku obrotowym 2011 będą przekazywane w następujących terminach:

21.01.2011

Raport bieżący nr 2/2011:

Zarząd Remedis S.A. informuje, iż w dniu 21 stycznia 2011 r. została podpisana umowa nabycia - w trybie art. 518 par. 1 pkt 3 kodeksu cywilnego - wierzytelności zakładu opieki zdrowotnej w kwocie 1.530.000,00 zł. Umowa reguluje jednocześnie spłatę w/w wierzytelności przysługujących Emitentowi wobec zakładu opieki zdrowotnej.