Raporty bieżące

30.06.2021

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2021 r. oraz informacja o odstąpieniu od rozpatrzenia punktu porządku obrad

Raport bieżący 12/2021:

Zarząd spółki Remedis SA w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2021 r. wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Jednocześnie zarząd Spółki wskazuje, iż odstąpiono od rozpatrzenia punktu 5 porządku obrad dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7 oraz §4 ust. 2 pkt 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

REMEDIS SA - Treść uchwał podjętych na ZWZA Remedis SA 30.06.2021 r.pdf