Raporty bieżące

16.11.2010

Zawarcie umowy pożyczki

Raport bieżący nr 6/2010:

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 15 listopada 2010 r. została podpisana umowa pożyczki z zakładem opieki zdrowotnej będąca wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Kwota udzielonej przez Remedis S.A. pożyczki wynosi 480 tys. zł. Warunki udzielonej pożyczki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.

Podstawa prawna: 

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".