Raporty bieżące

17.11.2010

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań PDA

Raport bieżący nr 8/2010:

Zarząd Spółki REMEDIS S.A. informuje, że Zarząd GPW uchwałą nr 1186/2010 z dnia 17.11.2010 r. wyznaczył na dzień 19.11.2010 r. dzień pierwszego notowania  w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.700.000 (jednego miliona siedmiuset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki REMEDIS S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLREMDS00039".