Raporty bieżące

18.11.2010

Zawarcie umowy pożyczki

Raport bieżący nr 9/2010:

Zarząd spółki informuje, iż w dniu 18 listopada 2010 r. została podpisana umowa pożyczki z zakładem opieki zdrowotnej będąca wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Kwota udzielonej przez Remedis S.A. pożyczki wynosi 6 mln zł. Warunki udzielonej pożyczki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".