Raporty bieżące

19.11.2010

Emisja obligacji spółki

Raport bieżący nr 10/2010:

Zarząd Remedis S.A. informuje, że w dniu 19 listopada 2010 roku objęta została emisja obligacji serii AU1 spółki Remedis S.A. Celem emisji obligacji jest finansowanie udzielanych przez Spółkę pożyczek na rzecz SP ZOZ.

Rodzaj emitowanych obligacji: na okaziciela, z kuponem odsetkowym, o stałym oprocentowaniu 10% p.a.
Wielkość emisji - 3.000.000 zł.
Termin wykupu obligacji - w dniu 18 listopada 2011 roku.
Obligacje nie są obligacjami zamiennymi na akcje ani obligacjami z prawem pierwszeństwa.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.