Raporty bieżące

29.11.2010

Emisja obligacji spółki

Raport bieżący nr 11/2010:

Zarząd Remedis S.A. informuje, że w dniu 29 listopada 2010 roku objęta została emisja obligacji serii AX1 oraz AZ1 spółki Remedis S.A. Celem emisji obligacji jest finansowanie udzielanych przez Spółkę pożyczek na rzecz SP ZOZ.

Rodzaj emitowanych obligacji: na okaziciela, z kuponem odsetkowym, o stałym oprocentowaniu 10% p.a.
Wielkość emisji - 3.000.000 zł.
Termin wykupu obligacji - w dniu 6 grudnia 2010 roku (seria AZ1), w dniu 28 listopada 2011 roku (seria AX1).
Obligacje nie są obligacjami zamiennymi na akcje ani obligacjami z prawem pierwszeństwa.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.