Raporty bieżące

07.12.2010

Emisja obligacji spółki

Raport bieżący nr 12/2010:

Zarząd Remedis S.A. informuje, że w dniu 6 grudnia 2010 roku objęta została emisja obligacji serii AY1 spółki Remedis S.A. Celem emisji obligacji jest finansowanie udzielanych przez Spółkę pożyczek na rzecz SP ZOZ.

Rodzaj emitowanych obligacji: na okaziciela, z kuponem odsetkowym, o stałym oprocentowaniu 11% p.a.
Wielkość emisji - 2.000.000 zł.
Termin wykupu obligacji - w dniu 31 stycznia 2012 roku.
Obligacje nie są obligacjami zamiennymi na akcje ani obligacjami z prawem pierwszeństwa.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu